POSTUP PRI PRIJÍMANÍ ŽIADATEĽOV

 

1. Podanie žiadosti

CSS STRANÍK sa prijíma občana na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, posudku o odkázanosti na sociálnu službu a na základe písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa po doručení do CSS STRANÍK označí pečiatkou a zaznamenáva sa dátum doručenia. Následne sa osobitne zaeviduje v registri žiadostí, pod poradovým číslom v akom bola doručená. CSS STRANÍK poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. V prípade voľného miesta v zariadení je občan - žiadateľ prijatý ku dňu, ktorý je dohodnutý v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, občan - žiadateľ je zaradený do registra žiadostí, ktorý je zverejnený na:

www.css-stranik.sk 

CSS STRANÍK doručí rozhodnutie o zaradení do registra žiadostí občanovi - žiadateľovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.

Zoznam príloh pre uzatvorenie zmluvy:
(dokumenty nájdete v spodnej časti stránky)

2. Pri nástupe do zariadenia je potrebné:

 1. Odbery :
  • potvrdenie o bezinfekčnosti (všeobecný lekár)
  • vyšetrenie na HBsAg , TT (tampón hrdla), TN (výter z nosa), TS kult+cilt. 3 x po sebe (tampón stolice), KO+Diff - - RTG plúc popis, HT+glykémia, Anti HCV, BWR, HIV
  • potvrdenie o odhlásení z evidencie všeobecného lekára
 2. Dokumenty:
  • Občiansky preukaz, rodný list - k nahliadnutiu
  • Preukaz poistenca
  • Zdravotná dokumentácia - k nahliadnutiu (všeobecný lekár, stomatológ, od všetkých odborných lekárov u ktorých je dispenzarizovaná/ý)
  • Pri nástupe je potrebné zabezpečiť nevyhnutné lieky na 1 mesiac od nástupu
  • Zoznam osobného šatstva (všetko označené menom)
  • Zoznam majetku, s ktorým prichádza do zariadenia
  • Ostatné dôležité dokumenty súvisiace so žiadateľom
  • Hotovosť pri nástupe min. 500,- EUR /pre potreby prijímateľa sociálnej služby/

3. Predvolanie k nástupu

V prípade uvoľnenia miesta v CSS STRANÍK pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zistí, či sa u občana vedeného v registri žiadostí nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie starostlivosti v tomto zariadení, teda uskutoční sociálne šetrenie. Z registra žiadostí CSS STRANÍK predvoláva k nástupu občanov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o zaradení do registra žiadostí v poradí, v akom sú v registri zaevidované. V prípade bezodkladného umiestnenia sa prijíma občan mimo registra žiadostí o umiestnenie, nakoľko sociálna situácia vyžaduje okamžité riešenie. Termín nástupu sa žiadateľovi oznámi najmenej jeden týždeň vopred. Súčasne sa oznámi žiadateľovi, ktoré doklady je povinný zariadeniu sociálnych služieb predložiť a ktoré veci si môže vziať do zariadenia, prípadne môže požiadať obec, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt o súčinnosť pri zabezpečovaní nástupu do CSS STRANÍK.

Dokumenty na stiahnutie

 

icon

Biografický vstupný dotazník

icon

Prehlásenie pohľadávka

icon

Vybavenie pohrebu

icon

Postup pri prijímaní

icon

Vyhlásenie o majetku

icon

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

icon

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

icon

Zoznam osobných vecí