História

 

História

Počiatok zariadenia siaha do roku 1955, kedy 1. augusta po adaptácii dielni a administratívnej budovy bývalého bezmotorového letiska bol zriadený Domov dôchodcov (ďalej len DD) s kapacitou 60 klientov. Za vedúceho zariadenia bol menovaný p. Štefan Macek zo Zástrania a začalo tu pracovať 7 pracovníkov.

Od 1.mája 1956 bola za vedúcu domova menovaná p. Mária Hudáková. Už v tomto období začali prvé úpravy okolia.V roku 1958 bolo zavedené autobusové spojenie Budatín – Zádubnie – Zástranie so zástavkou priamo pred DD. Dovtedy sa používala cesta z Tepličky nad Váhom cez Dubeň hore na Straník a zväčša pešo.V domove panoval čulý kultúrno-spoločenský život , poriadali sa početné zájazdy a návštevy kultúrnych a zábavných vystúpení, nechýbali ani tancovačky zorganizované vtedajšími klientami. Dôchodcovia sa od samého začiatku podieľali aj na prácach pri úprave prostredia, pestovaní zeleniny a chove hospodárskych zvierat (husi, sliepky, ošípané). V tomto období kapacita vzrásta na 122 klientov.

service
service

V apríli 1964 sa Domov dôchodcov podľa rozhodnutia KNV v Banskej Bystrici zmenil na Ošetrovací ústav pre choré ženy Straník. To bol jeden z momentov, ktorý rozhodujúcim spôsobom určil ďalšie smerovanie v starostlivosti o postihnutých v zariadení. Kapacita sa nezmenila /122 klientov/, ale pre 80% klientov, ktorí neboli mentálne postihnutí, znamenal nútený odchod zo Straníka. Klienti boli premiestnení do DD v Hrabovom, Likavke, Turčianskych Tepliciach a postihnutí muži išli do Pruského a Dolného Lieskova. Zmenou klientely sa celý režim života v ústave zmenil. V roku 1966 sa tu začala zavádzať pravidelná pracovná terapia. Nadviazala sa spolupráca s podnikom Ryba Žilina, pre ktorú obyvatelia čistili cibuľu, páralo sa perie najskôr iba z vlastnej produkcie, neskôr sa brali zákazky. V tomto období pribudla ďalšia záujmová činnosť – ručné práce. Nadviazala sa spolupráca s Jednotou, pre ktorú klientky čistili orechy. V roku 1968 sa sformoval dramatický krúžok a už  o rok neskôr sa v Banskej  Bystrici na Fončorde zahájila 1. spoločná výstava ručných prác ústavov spojená s prehliadkou kultúrnych programov.