Horizont - domov na polceste

 
title icon

 

Horizont - domov na polceste

V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

 

V domove na polceste sa poskytuje :
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
zabezpečuje :
1. rozvoj pracovných zručností,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
utvárajú podmienky na :
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť

 

Úhrada nákladov v domove na polceste sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 a jeho dodatku č. 1 o poskytovaní sociálnych služieb, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s účinnosťou 01.08.2021.


Kapacita zariadenia: 12 miest

Centrum sociálnych služieb STRANÍK

Na Straník 335/24, 010 03 Žilina

 

Kontaktná adresa :
Horizont - Domov na polceste
Na Stanicu 1217/23
010 09 Bytčica
Kontaktné telefónne číslo: + 421 948 058 643
email: horizont@vuczilina.sk


 

Mgr. Eva Siverová

vedúca na základe poverenia

Tel. + 421 948 058 643

email: horizont.veduca@vuczilina.sk