Projekty

Projekty

 

Naše zariadenie sa pravidelne zapája do vyhlásených grantových výziev, v rámci ktorých bolo podporených niekoľko projektov, ktorých cieľovou skupinou boli príjemcovia sociálnej služby nášho zariadenia. Zámerom týchto projektov bolo vytvorenie príjemného a inšpirujúceho prostredia a rozvoj výchovných a pracovných terapií.

 

Rok 2024

Projekt TESCO „ Vy rozhodujete, my pomáhame“ 14. edícia

Vďaka podpore nášho projektu v grantovej výzve „ Vy rozhodujete, my pomáhame“ 

sme získali finančnú výhru v hodnote 300€.

 

Rok 2022

„Vy rozhodujete, my pomáhame“                           

11. edícia

Vďaka sume 300€, ktoré sa nám podarilo vyhrať v projekte „ Vy rozhodujete, my pomáhame“, sme spoločne s našimi prijímateľmi zakúpili interaktívne pomôcky, ktoré využívajú v terapiách. Počas dňa veľmi radi kreslia a preto sme zakúpili rôzne kresliace tabuľky, interaktívne knihy s perom a grafomotorické zošity spolu s fixkami.

 

Rok 2019                                                  

project detail

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Zariadenie sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb STRANÍK sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

project detail

Rok 2017

project detail

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii SPP za finančnú podporu vo výške 100 € pre pani Hanku M. Za uvedenú sumu bolo nakúpené dostatočné množstvo vlny na pletenie patchworkových diek na kreslá do terapie. Pani Hanka túži byť i napriek veku pre okolie užitočná, a preto sa s radosťou pustila do pletenia. Svojou kreativitou spríjemnila prostredie nielen sebe, ale ajostatným klientkam v zariadení. Ďakujeme !

service
service

Rok 2016

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

project detail

V mene p. Helenky by sme sa chceli poďakovať za finančnú podporu Nadácii SPP vo výške 550 eur. Za uvedenú sumu sme zakúpili mobilnú záhradu, ktorá je ideálnym riešením pre oživenie zručností a radosti z práce. Pani Helenku okrem zasadených kvetov potešilo, že z mobilnej záhradky majú radosť aj ostatné klientky.

service
service

Ďakujeme.

Rok 2015

Poďakovanie

Ďakujeme za finančnú podporu vo výške 606,05 eur nadačnému fondu Tesco v nadácii Pontis. Tento projekt zaistil integráciu prijímateľok sociálnych služieb s Alzheimerovou chorobou do terapie pomocou terapeutických hier a pomôcok. Tieto pomôcky sú k dispozícii aj pre všetky ostatné prijímateľky sociálnych služieb zariadenia CSS Straník.

project detail

Ďakujeme.