Terapie

about us
about us
about us
about us
title icon

Terapie

Alzheimerova choroba

V terapii preferujeme pomalší a stály režim, tiché prostredie. Režim počas dňa, je prispôsobený potrebám a schopnostiam klientok. Využívame verbálnu a neverbálnu komunikáciu, vytvárame, udržiavame a rozvíjame vzťah s každou klientkou. Pre každú ženu je dôležitý vzhľad nezáleží na veku, preto pravidelne klientkam tvoríme účesy. Každý deň prebiehajú iné aktivizačné činnosti, ktoré prispôsobujeme danému zdravotnému stavu klientok.

  • v pondelok začíname počúvaním nedeľnej svätej omše a modlitba ruženca.
  • v utorok realizujeme skupinové cvičenia a reminiscenčnú terapiu.
  • v stredu podľa sociálnej anamnézy klientky zvolíme vhodnú aktivitu, ktorú klientka v minulosti preferovala napr. štrikovanie, čítanie kníh a novín, triedenie šošovice, fazuľky, podporujeme samoobslužné činnosti a iné aktivity.
  • v štvrtok realizujeme kognitívno - koncentračné cvičenia, pracujeme s hudbou a tancom.
  • - v piatok sa sústreďujeme skôr na sledovanie pravidelnej relácie v televízií, prípadne počúvame obľúbené ľudové piesne, pohybové cvičenia.

Každá klientka má kufrík so svojimi obľúbenými predmetmi, ktoré využíva počas dňa. Zameriavame sa a podporujeme hlavne, tie činnosti, ktoré klientky dokážu a chcú. Aktivity vykonávame výlučne v dopoludňajších hodinách. V odpoludňajších hodinách sa zameriavame skôr na odpočinok a pravidelne prechádzky či posedenie v altánku, rozhovory pri kávičke, návštevy príbuzných. Klientky odpočívajú v polohovacích kreslách, ak zaspia, necháme ich zdriemnuť, nenechávame ich spať.

V našej terapeutickej miestnosti pracuje:

  • sociálny poradca, účastníčka medzinárodnej vedeckej konferencie „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“, absolventka kurzu „aplikovanie aktivizačných programov v starostlivosti o seniorov a klientov s demenciou pracovníkmi sociálnych služieb“.
  • sestra špecialistka z interného ošetrovateľstva, absolventka vzdelávacieho kurzu „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“ a kurzu „aplikovanie aktivizačných programov v starostlivosti o seniorov a klientov s demenciou pracovníkmi sociálnych služieb“
title icon

Terapie

Práca s PC

V našom zariadení poskytujeme možnosť využívania PC a internetu príjemcom sociálnej služby, čím vytvárame priestor na ich sebarealizáciu a ich začlenenie do spoločnosti podporou a rozvíjaním ich existujúcich komunikačných schopností a zručností. Práca s PC nadväzuje na projekt Využívanie IKT u postihnutých ľudí. Do práce s PC sme zapojili príjemcov sociálnej služby s ľahkým mentálnym postihnutím, s neuro-psychickými dysfunkciami, s telesným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou. PC využívame na stimuláciu koncentrácie, motivácie, tréning poškodených funkcií svalov, mozgu a na rozvíjanie nepoškodených funkcií. Pri tejto práci využívame bežne dostupný softvér, hlavne program Skicár. Pri práci s týmto programom si prijímatelia sociálnej služby hravou formou osvojujú prácu s PC, program SKicár je vhodným pomocným prostriedkom pre úspešné osvojenie a realizáciu písania, kreslenia a ostatných aktivít, ktoré súvisia so správnym rozvojom motoriky u mentálne postihnutých. Pri práci s PC sa prijímatelia sociálnej služby začleňujú do spoločnosti, prostredníctvom internetu a elektronickej pošty sa môžu denne spojiť so svojimi príbuznými. Pri práci s prijímateľmi sociálnej služby s telesným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí majú nevivinutú jemnú motoriku využívame špeciálnu dotykovú klávesnicu IKT INTELLIKEYS, ktorá je určená pre užívateľov s problémami pri používaní štandardnej klávesnice a špeciálnu myš s externými veľkoplošnými tlačidlami, ktorá je určená na zjednodušené ovládanie PC pomocou veľkoplošných drevenných tlačidiel. Komunikácia terapeutov s prijímateľmi sociálnych služieb spočíva v tom, že prijímateľ sociálnej služby vedený terapeutom odkrýva svoje myšlienky a túžby na klávesnici formou piktogramov. Pri tejto práci využívame multimediálny program Altík, ktorý je zameraný na tvorbu komunikačných tabuliek, ktoré sa využívajú na dorozumievanie sa s nehovoriacimi, viacnásobne postihnutími prijímateľmi sociálnej služby. Naším cieľom je, aby sa využívaním týchto rehabilitačných pomôcok zlepšil zdravotný stav a kvalita života prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení.

why choose us
about us
about us
about us
about us
title icon

Terapie

Drotárstvo

V rámci projektu Aj my niečo vieme a finančnej podpore od nadácie SPP sa v našom zariadení rozbehla terapia zameraná na prácu s drôtom a drotárske techniky. Z finančných prostriedkov od nadácie SPP boli zakúpené pracovné nástroje, materiál a zabezpečili sme odborné zaškolenie terapeutov na túto činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa na tejto terapii učia zhotovovať z drôtu rôzne ozdobné a darčekové predmety. Nakoľko je táto práca pomerne náročná a kladie dôraz ne jemnú motoriku, zvládnutie drotárskych techník trvá prijímateľom sociálnej služby dlhší čas, preto terapeuti pracujú s každým prijímateľom sociálnej služby, ktorý prejaví o tuto terapiu záujem individuálne.

title icon

Terapie

Zameraná na hudobno dramatické predstavenia a divadlo

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí prejavili záujem o takúto formu terapie v našom zariadení pripravujú spolu s terapeutmi krátke hudobno- dramatické predstavenia na rôzne podujatia v DSS a ŠZ ale aj mimo neho. Prijímatelia sociálnej služby v rámci tejto terapie aktívne využívajú svoj voľný čas, trénujú postihnuté funkcie, rozvíjajú svoje sebavedomie, talent, samostatnosť a tvorivosť, pričom získavajú presvedčenie, že napriek svojmu často vážnemu handicapu majú čo ponúknuť spoločnosti. Naše zariadenie sa pravidelne zapája do súťaží, kde prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia prezentujú svoj talent v rôznych žánroch dramatickej tvorby, v poézii, v próze, v činohre, v tanci atď.

why choose us
about us
about us
about us
about us
title icon

Terapie

Zameraná na prácu pletenia z prútia a papiera

V rámci tejto terapie zameranej na rozvoj jemnej motoriky , ktorá je vykonávaná v skupinovej alebo individuálnej fome podľa stupňa postihnutia, prijímatelia sociálnej služby pod vedením terapeutov zhotovujú jednoduché úžitkové a okrasné predmety z prútia a papiera a učia sa nové jednoduché techniky pletenia. Do činnosti tejto terapie sa zapájajú aj ťažšie postihnutí prijímatelia sociálnej služby, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú pri príprave materiálu na terapiu a konečnej úprave výrobkov. Výrobky zhotovené na rôzne príležitosti prezentujeme na rôznych výstavách a podujatiach .

title icon

Terapie

Biblioterapia

Aplikuje sa u niektorých druhov schizofrénie, neuróz, alkoholizmu a toxikománie. Odporúča sa prevažne pri introvertných a racionálne založenýcch prijímateľoch sociálnej služby. Biblioterapia využíva literárne dielaa vlastnú tvorbu, pričom predpokladá, že sa v literatúre odrazili všetky problémy ľudstva v rôznom vekovom období. V rámci tejto terapie môžu prijímatelia sociálnych služieb konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov literárneho dielaa hľadať spoločne rozličné riešenia problémov.

why choose us
title icon

Terapie

Muzikoterapia

Slúži na korigovanie porúch pozornosti, emocionálnych a psychických porúch. Hudba úzko súvisí s fyziologickými prejavmi, pomáha uvoľniť sa a vyjadriť svoje potreby. Pri tejto terapii sa využíva spev, hranie na jednoduchých rytmických hudobných nástrojoch, rytmicko pohybové cvičenia a hudobná relaxácia na psychické a telesné uvoľnenie.

why choose us
about us
about us
about us
about us
title icon

Terapie

Arteterapia

Arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívajúca k liecebným cielom formy a prostriedky adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zamweranou na proces ci produkt. Prvoradým cielom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovat a spracovaním osobne významnej témy dosiahnut odstránenie alebo zmiernenie obtiaží prijímateľa sociálnej služby. Arteterapia umožnuje využit hmatové, estetické a emocionálne zážitky využitím vhodných techník ako sú prstové hry, hry s tecúcou vodou, šteklenie rúk, tlieskania, hry s pieskom, papierom, ražou a listami. Pre rozvoj hmatovej citlivosti a rozvoj jemnej motoriky rúk je to prstomalba, kresba na zarosené okno, otlácanie rúk a nôh, obalovanie tela do rolí papiera. Arteterapia využíva fakt, že pri tvorbe je nutné využívat fantáziu, odkrýva ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté názory a túžby.

title icon

Terapie

Kineziológia

Kineziológia – využíva sa predovšetkým u oslabených a chorých prijímateľoch sociálnej služby vhodným uľahcovaním pohybov napr. polohovaním.

why choose us

about us

about us
about us
about us
title icon

Terapie

Canisterapia

Canisterapia je pomoc psa pri liečbe rôznych zdravotných, zdravotno – sociálnych problémov, prejavuje sa ako pozitívne pôsobenie psa na cloveka. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, ide o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Využíva sa najmä v psychiatrii a psychoterapii, u prijímateľov sociálnej služby s telesným a zmyslovým postihnutím, trpiacich epilepsiou, s mentálnym postihnutím, u seniorov.

title icon

Terapie

Ergoterapia

Je súbor terapeutických techník, ktorý je súčastou liečebnej rehabilitácie. Využíva pohyb, ktorý slúži na preventívny aj liečebný účel. Zavedením funkčnej ergoterapie prioritne sledujeme úpravu a zlepšenie postihnutej fyzickej alebo psychickej funkcie. Činnosti v rámci výkonu ergoterapie zodpovedajú fyzickému a psychickému stavu prijímateľov sociálnej služby. Cieľom je dosiahnutie samostatnosti vo všetkých smeroch a oblastiach. Primárnou úlohou ergoterapeutov v našom zariadení je chápanie prijímateľa sociálnej služby ucelene v jeho sociálnom prostredí, spolu so somatickými a psychickými zmenami zdravotného stavu.

why choose us