Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba

 

§54 zákona 448/2008

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia./na dovolenku, operáciu, kúpeľnú liečbu a pod. /

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Záujemca o odľahčovaciu službu musí v prípade záujmu podať žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby priamo zariadeniu.

Služba bude opatrovanému poskytnutá iba v prípade, že zariadenie má voľné miesto.

Pri zabezpečení odľahčovacej služby zariadenie sociálnych služieb uzavrie s  opatrovaným zmluvu o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby, v zmluve uvedie čas poskytovania sociálnej služby (t.j. od – do) a výšku úhrady, ktorú je opatrovaný povinný uhradiť. 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby - stiahnuť

Potvrdenie o bezinfenfekčnosti menovaného - stiahnuť

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte sociálnych pracovníkov zariadenia.

Kontakt :  tel.: 041/ 5667 802    CSS STRANÍK - Na Straník 335/24

                  tel.: 041/5667 865     CSS STRANÍK - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29

 

Odľahčovacia služba - zoznam žiadateľov